Obchodní podmínky

Podmínky pro zapůjčení svatebních dekorací v půjčovně www.slaskoupujcene.cz.

Pro rezervaci dekorací je nutné vyplnit objednávkový formulář. Po ověření dostupnosti vybraných dekorací kupujícímu odešleme potvrzovací email spolu s fakturou za dané zboží. Po splacení této faktury se stává rezervace závaznou.

Kupující a prodejce vystupují jako nájemce a pronajímatel, kde předmětem pronájmu jsou zapůjčené dekorace.

Výpůjční doba je 3 dny, tato doba je uvedena v závazné rezervaci. Při překročení této doby bude kupujícímu účtována 20 % smluvní pokuta z celkové ceny.

Před zapůjčením svatebních dekorací se uzavírá standardní smlouva o půjčení. Smlouva je jednoduchá a vyplní se při předání na základě Vašeho občanského průkazu, či jiného dokladu. Pokud tedy za Vás vyzvedává zapůjčenou věc někdo jiný, musí být tato smlouva vedena na údaje toho, kdo danou věc vyzvedává a tento s tím musí počítat a souhlasit. Nelze do smlouvy uvést údaje někoho jiného, který není přítomen při vyzvedávání.

Při poškození nebo ztrátě zapůjčených dekorací je nájemce povinen cenu dekorace uhradit v plné výši.

 

Provozovatel neodpovídá také za žádné škody či úraz vzniklý v souvislosti s užitím služby či zboží.

Dodací podmínky

Zapůjčování a vracení dekorací probíhá osobně a to na adrese Růžová 1269, Dobříš – 263 01. Dále je možno dovoz na místo konání za poplatek 8 Kč/km.

Při převzetí je nájemce povinen zkontrolovat stav půjčované dekorace. K pozdějším reklamacím se nepřihlíží.

Platební podmínky

 Pro závaznou rezervaci je nutné zaplatit celkovou částku zapůjčovaných dekorací.

Kupující si může vybrat mezi platbou v hotovosti nebo bezhotovostní platbou na účet 2114552080/2700.

Zrušení rezervace

Bezplatně lze závazná rezervace zrušit do 14 dní od zaplacení, prostřednictvím buď emailu info@slaskoupujcene.cz nebo mobilního telefonu + 420 739 746 739. Peníze pak budou vráceny v plné výši na účet nebo v hotovosti.

Při zrušení rezervace po uplynutí 14 dnů od zaplacení bude kupujícímu vráceno pouze 50 %
ze zaplacené částky.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo.

Provozovatel 

Mgr. Michaela Kovaříková

Růžová 1269

Dobříš, 263 01 

IČ: 08893616
mobil: +420 739 746 739
info@slaskoupujcene.cz

 

Ochrana osobních údajů

 

 1. Základní ustanovení
 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Mgr. Michaela Kovaříková, IČ 08893616, se sídlem Růžová 1269, Dobříš – 263 01. (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou: adresa: Růžová 1269, Dobříš – 263 01, email: info@slaskoupujcene.cz, telefon: +420 739 746 739.
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

 1. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

 1. Doba uchovávání údajů
 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi
  a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

 1. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

 

 1. Vaše práva
 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů
  a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek
  na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 15. 1. 2020.